29

 

 

BELLİS DELUXE HOTEL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİ

Bellis Deluxe Hotel; insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

·         Bellis Deluxe Hotel olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz sektörde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

·         İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışanlarımızı yerel halktan seçmeye özen gösteririz. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

·         Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

·         Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.                                

·         Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA,  ILO,  ETI) kurallarını takip ederiz ve bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını taahhüt ederiz. 

·         İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

·         Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla rutin sağlık kontrollerini yapar, otel içi doktor hizmetlerinden yararlanmalarını sağlarız.           

·         Bellis Deluxe Hotel olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

·         Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlarız. Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olduğunun bilincindeyiz.

·         Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamaya özen gösterir, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.

·         Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunun bilincindeyiz.

·         Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını sağlarız.

·         Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı ve Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini sağlarız.

·         Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

·         İşletmemizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamasını bekleriz.

·         Bellis Deluxe Hotel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde gelişimimiz için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

·         Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Bellis Deluxe Hotel standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz. Tedarikçilerimizi mümkün olduğu seviyede yerel işletmecilerden seçmeye çalışırız.

·         Ekonomiyi ve toplumu desteklemek adına; Misafirler, tedarikçiler, yerel yönetimler ve yerel halk dâhil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı sağlar ve bu paydaşlarımız ile iletişimi geliştiririz.

·         Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Yerel geleneklerimizi hazırladığımız özel organizasyonlarda tüm misafirlerimize yaşatmaya çalışırız.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterdiğimiz başarıyı, performans değerlenmemizde önemli bir kriter olarak dikkate alırız. Bellis Deluxe Hotel olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini sosyal medya yayını ile paylaşırız.

Bellis Deluxe Hotel kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Genel Koordinatör olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Bu politika belgesi, Bellis Deluxe Hotel’in daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Gıyas ŞAHİN

Genel Koordinatör

© 2020 Bellis Deluxe Hotel. All rights reserved.
powered by 13/21